SIAM CASTING POWDERS LTD.
HIGH QUALITY INVESTMENT POWDERS AND CASTING EQUIPMENT
Dữ liệu kỹ thuật
Siam Casting Powders Ltd
 
 
    Dữ liệu kỹ thuật  
   
 


>
 
  Sự cố về sản xuất nữ trang Hướng dẫn trộn Nung
 
Sự cố về đúc
Sự cố về khuôn cao su
Sự cố về mẫu sáp
Hướng dẫn nhiệt độ đúc Khối lượng
và đo lường
Điểm chảy và tỷ trọng của
hội pha nữtrang
Health and Safety
Guidance For Using
Silica Based Products