ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลทางเทคนิค
Jewellery Trouble Shooting Casting problems  
 

ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข
ชิ้นงานแตกเป็นครีบ    
อัตราส่วนระหว่าง ปูน / น้ำ ไม่ถูกต้อง
(อัตราส่วน น้ำใช้มากเกินไป)
ใช้อัตราส่วนน้ำให้ถูกต้องในการผสม (โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเครื่องผสมปูนแบบสุญญากาศ ควรใช้
อัตราส่วนน้ำที่ 38 %)
ช่วงเวลาในการผสมปูน ,เทปูน และดูด
อากาศนานเกินไป ซึ่งหมายถึงเบ้าปูนยังมี
การขยับเขยื่อนอยู่ในขณะที่ปูนกำลังจะเริ่ม
เซตตัวแห้ง
ช่วงเวลาในการผสมปูน ,เทปูน และดูดอากาศ
ไม่ควรเกิน 8 นาที(หลังจากนั้นให้รีบยกเบ้าวาง
ไว้ในพื้นที่ปลอดภัยอย่างน้อย 1 ชั่วโมง)
ใช้แรงดันหรือรอบเหวี่ยงในขณะหล่องาน
มากเกินไป.
สำหรับเครื่องหล่อเหวี่ยง ให้ลดความเร็วของ
รอบเหวี่ยงลง ,สำหรับเครื่องหล่อสุญญากาศ
ให้ลดแรงดันขณะหล่องานลง.
ทำการขยับเขยื่อนเบ้าเร็วเกินไปปูนยัง
ไม่แข็งตัวสมบูรณ์
วางเบ้าปูนทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง.
วางเบ้าทิ้งไว้จนแห้งนานเกินไป. ถ้าหากไม่ได้นำเบ้าเข้าเตาอบในวันเดียวกันกับ
ที่ผสมปูน แนะนำให้นำผ้าเปียกคลุมเบ้าไว้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เบ้าปูนแห้งสนิทจนเกินไป.
เบ้าถูกอบที่อุณหภูมิสูงเกินไป. อุณหภูมิที่อบเบ้าปูนไม่ควรเกิน 750 องศา (C°)
ผิวงานงานติดเม็ดอากาศ    
ใช้อัตราส่วนน้ำในการผสมปูนน้อยเกิน
ไปทำให้น้ำปูนมีความหนืด.
ใช้อัตราส่วนน้ำให้ถูกต้องในการผสม
(ควรใช้อัตราส่วนน้ำที่ 38 %)
ปั้มสุญญากาศเกิดข้อบกพร่องบางประการ ตรวจเช็คซ่อมบำรุงปั้มสุญญากาศให้มีความ
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันปั้ม
สุญญากาศอย่างสม่ำเสมอ.
ช่วงเวลาในการผสมปูน ,เทปูน และดูด
อากาศนานเกินไป ปูนกำลังเซตตัวแห้งขณะ
ที่ยังดูดอากาศอยู่
ช่วงเวลาในการผสมปูน ,เทปูน และดูดอากาศไม่
ควรเกิน 8 นาที
ผิวงานเป็นคราบน้ำ    
อัตราส่วนระหว่าง ปูน / น้ำ ไม่ถูกต้อง
(อัตราส่วนน้ำใช้มากเกินไป)
ใช้อัตราส่วนน้ำให้ถูกต้องในการผสม(โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเครื่องผสมปูนแบบสุญญากาศควรใช้
อัตราส่วนน้ำที่ 38 %)
ช่วงเวลาในการผสมปูน ,และอุณหภูมิ
ของน้ำปูนไม่ถูกต้อง
ช่วงเวลาในการผสมปูน ,เทปูน และดูดอากาศไม่
ควรเกิน 8 นาที และควบคุมอุณหภูมิน้ำปูนให้อยู่
ระหว่าง 20 - 30 °C
ปูนเก่าเก็บ(ปูนหมดอายุ) พยายามใช้ปูนที่ใหม่อยู่เสมอ หรือสั่งปูนให้เหมาะ
สมกับการใช้งาน(ไม่ควรเก็บปูนนานเกิน 6 เดือน)
ผิวงานปูนกระเทาะ    
ช่วงเวลาอบไล่เทียนสั้นเกินไป ช่วงเวลาอบไล่เทียนไม่ควรน้อยกว่า 3 ชั่วโมง
(อุณหภูมิอบเทียนอยู่ระหว่าง 150 - 250°C)
ใช้อุณหภูมิในการอบเทียนสูงเกินไป ไม่ใช้อุณหภูมิในการอบเทียนสูงเกิน 250°C เนื่อง
จากจะทำให้เทียนเดือด ส่งผลทำให้ปูนโดนกัดเซาะ
เบ้าปูนนำเข้าเตาอบเร็วเกินไป หลังจาก
ผสมปูนเสร็จ.
วางเบ้าปูนทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง.ก่อนนำเข้า
เตาอบ
 

 
   
ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข
ผิวงานขรุขระ ไม่เรียบ    
ผิวของชิ้นงานเทียนไม่เรียบ ใช้แป้งใส่ในแม่พิมพ์ยาง ,ซิลิโคนมากเกินไป
ใช้อุณหภูมิในการอบเทียนสูงเกินไป ไม่ใช้อุณหภูมิในการอบเทียนสูงเกิน 250°C เนื่อง
จากจะทำให้เทียนเดือด ส่งผลทำให้ปูนโดนกัดเซาะ
อบนึ่งเบ้าเพื่อไล่เทียนใช้เวลานานเกินไป อบนึ่งเบ้าเพื่อไล่เทียนใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงการนึ่ง
ที่นานเกินไปจะเป็นการทำลายพื้นผิวของชิ้นงานหล่อ
เบ้าถูกอบที่อุณหภูมิสูงเกินไป. อุณหภูมิที่อบเบ้าปูนไม่ควรเกิน 750 องศา (C °)
อุณหภูมิของน้ำโลหะขณะที่หล่องานสูงเกินไป ลดอุณหภูมิของน้ำโลหะลงให้เหมาะสมกับขนาด
ของชิ้นงาน
ปัญหาตามดแบบฟองอากาศ    
โลหะที่ใช้หล่องานมีคุณภาพต่ำ โลหะเก่าที่นำกลับมาใช้ต้องไม่ใช้เกิน 50% และต้อง
มั่นใจว่าโลหะมีความสะอาดไม่ปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอม
เกิดปฏิกิริยากับอุณหภูมิของเบ้าปูน
(เบ้าปูนมีอุณหภูมิสูงเกิน)
ลดอุณหภูมิของเบ้าปูนขณะหล่อลงโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ และมีทางเดินน้ำที่ดี
อุณหภูมิของน้ำโลหะขณะที่หล่องานสูงเกินไป ลดอุณหภูมิของน้ำโลหะลงให้เหมาะสมกับชิ้นงาน
อุณหภูมิภายในเตาอบสูงเกินไป ตรวจสอบคุณภาพของตัววัดอุณหภูมิภายในเตาอบว่า
สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ถูกต้อง โดยหมั่นทำการ
ตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ
ปัญหาตามดแบบหดตัว    
ตำแหน่ง และ ขนาดของทางเดินน้ำโลหะ
ไม่ถูกต้อง
ทางเดินน้ำโลหะควรติดอยู่ที่ตำแหน่งหนาที่สุดของ
ชิ้นงาน และขนาดของทางเดินน้ำโลหะควรมีขนาด
ใหญ่และเพียงพอต่อการไหลตัวของน้ำโลหะ เพื่อไม่
ให้โลหะตกผลึกเย็นตัวก่อน
อุณหภูมิของเบ้าปูนขณะหล่อเย็นเกินไป อุณหภูมิของเบ้าหล่อปูนปรับให้สูงขึ้น ให้เหมาะสมกับ
ขนาดของทางเดินน้ำโลหะ และขนาดของชิ้นงานหล่อ
   
ชิ้นงานหล่อเนื้อโลหะขาด    
อุณหภมิน้ำโลหะ หรืออุณหภูมิเบ้าปูนเย็นเกินไป เพิ่มอุณหภูมิของการหล่อ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิน้ำ
โลหะหรืออุณหภูมิของเบ้าปูน ถ้าใช้อุณหภูมิต่ำเกิน
ไปจะทำให้โลหะเกิดการตกผลึกเย็นตัวก่อน ทำให้
หล่องานไม่เต็ม
ตำแหน่ง และ ขนาดของทางเดินน้ำโลหะไม่
ถูกต้อง
ทางเดินน้ำโลหะควรติดอยู่ที่ตำแหน่งหนาที่สุดของ
ชิ้นงาน และขนาดของทางเดินน้ำโลหะควรมีขนาด
ใหญ่และเพียงพอต่อการไหลตัวของน้ำโลหะเพื่อ
ไม่ให้โลหะตกผลึกเย็นตัวก่อน