การควบคุมคุณภาพ
บริษัท สยามแคสติ้งเพาว์เดอร์ส จำกัด
 
การควบคุมคุณภาพ
   
 
บริษัท สยามแคสติ้งเพาว์เดอร์ส จำกัด  
   


การควบคุมการผลิต

ที่สยามแคสติ้งเพาว์เดอร์ส เราควบคุมคุณภาพก่อนที่จะเริ่มกระบวนการผลิตของเรา โดยวัตถุ
ทั้งหมดในการผลิตจะต้องอยู่ในการควบคุม และเราจะปฎิเสธวัตถุดิบต่างๆที่ไม่อยู่ในมาตรฐาน
ที่เรากำหนดไว้ ทางบริษัทเราได้กำหนดขั้นตอนการผลิตต่างๆและวิธีการทำงานในทุกขั้น
ตอนเพื่อให้ได้สินค้าตามคุณภาพที่กำหนดไว้

การควบคุมการผลิตของเรานั้นจะต้องอยู่ในทุกขั้นตอนการผลิต

บริษัท สยามแคสติ้งเพาว์เดอร์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาในเรื่องระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อ
ให้ได้ผลผลิตตุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง ที่ตรงต่อความต้องการสูงสุดของลูกค้าของเราเรามีความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาในเรื่องการจัดการมาตรฐานคุณภาพตลอดกระบวนการผลิตของเรา เพื่อให้
ได้มาตราฐานสากล